Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

Ο Θεός δημι­ούρ­γησε τον άνθρωπο. Του δώρησε λογι­κή και σχεδόν απόλυτη γνώση της Αλήθειας. Λέ­με "σχεδόν απόλυ­τη", δι­ό­τι πραγμα­τικά Απόλυ­τος είναι ΜΟΝΟ ο Θεός. Του δώρισε ελεύθερη θέληση και τον κατέστησε αυτεξούσιο.


Ενθρόνησε τον άνθρωπο βασιλιά του ορατού κόσ­­μου: της ύλης, του χρόνου, του χώ­ρου, του κόσμου των ζώων και των φυτών. Ο άνθρω­πος ήταν ενωμένος με το Θεό - ο Οπoίος είναι η Ζωή του ανθρώπου. Η μόνη απαγόρευση του Θεού προς τον Αδάμ: η εμπειρική γνώση τού δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή ο Θεός απαγό­ρευσε στον Αδάμ να γευτεί από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σαν να του είπε ο Θεός: "Σ' αυτό το ποτήρι έχει δηλη­τήριο. Μην πιείς γιατί θα πεθάνεις!" ή "Εκεί υπάρχει κίνδυνος. Μην πας εκεί γιατί θα πεθάνεις!" Ο Αδάμ την είχε αυτή την γνώση αλλά μόνο θεωρητικά. Από αυτή τη θεωρητική γνώση το δηλητήριο δεν ενεργεί, δε σκοτώνει.

Η πτώση του Αδάμ: Αποφάσισε να έχει και την πρακτική (εμπειρική) γνώση: "Ας δοκιμάσω αν είναι έτσι. Θα πεθάνω πραγματικά;"Ο Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό μετά από την προτροπή του πρώτου νεκρού και εχθρού του Θεού, του Εωσφόρου. Με την πρακτική γνώση (με τη γεύση) τού δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, ο Αδάμ χωρίστηκε απ' το Θεο, έχασε την ένωση με την Ζωή - έχασε την Αιώνια Ζωή στον Παράδεισο.

Μετά τή πτώση τού ο Αδάμ, στη γήινη ζωή του γέννησε κληρονομιά, άφησε απογό­νους: το ανθρώ­πινο γένος.Έτσι, αφενός έχουμε τον άν­θρω­πο Αδάμ και αφε­τέρου έχουμε όλη την ανθρω­πότητα η οποία ονομάζεται Αδάμ. Πώς εξη­γείτε αυτό; Όλοι οι άνθρωποι βγήκαν από την ίδια πηγή - Αδάμ. Όλο το γένος των ανθρώπων έγινε σαν μια Άμπε­λος.Ονομάστηκε Αδάμ διότι η Αρχή της Αμπέ­λου είναι ο Αδάμ. Στις διδα­σκαλίες των Αγίων Πατέ­ρων το όνομα Αδάμ αναφέρεται αφενός για το πρόσωπο Αδάμ, αφετέρου για όλο το ανθρώ­πινο γένος.

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου