Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

Για τη Σωτηρία του Ανθρώπου ήταν ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας! - για να επανέλθη η απωλεσθείσα ένωσις του ανθρώπου με το Θεό - ο Οποίος είναι η ζωή του ανθρώπου - ήταν ανάγκη να έρθει ο Εξαγοραστής, ο Λύτρωτής!

Η λύτρωση του ανθρώπου δεν επετελέσθει από Άγγελο ή Αρχάγγελο ή από κάποιο άλλο ανώτερο ον - κτιστό και επομένως περιορισμένο. Η σωτηρία επετελέσθει από τον Ίδιο τον Απεριόριστο Θεό. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αδάμ ότι θα του στείλει ο Ίδιος Τον Σωτήρα.

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφάσισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.