Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.Γεννήθηκε ένας καινούριος Άνθρωπος, ο Οποίος ονομάστηκε Ιησούς Χριστός. Γεννήθηκε όχι φυσικά, όπως όλοι οι υπόλοι­ποι άνθρωποι εν Αδάμ, αλλά υπερφυσικά - από την Πανα­γία Παρθένα και το Πανάγιο Πνεύμα.


Ένας Άνθρωπος καινούριος, ο Οποίος δεν ήταν μολυσμένος με την αρρώστια του θανάτου. Μ’ αυτό τον τρόπο της υπερφυσικής συλλήψεως απέφυγε τη μόλυνση της φυσικής γεννήσεως εν Αδάμ.

Ηταν θαύμα η Γέννηση του Χριστού - η Γέννηση του Καινούριου Αδάμ. Αυτός ήταν ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος για την σωτηρία των ανθρώπων που τον διάλεξε ο Ίδιος ο Θεός! Ποια άλλη θρησκεία λοιπόν μπορεί να οδηγήσει στη Σωτηρία;

Ο και­νού­­ρι­ος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο Μόνος Αναμάρ­τητος, αποφά­σισε να δεχθεί και θάνατο - για τη ΣΩΤΗΡΙΑ του αν­θρώπινου γένους.Είναι αδύ­νατο να περι­γράψουμε τί ακρι­βώς έγινε όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Ούτε άνθρωπος ούτε Άγγε­λος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο αυτού του γεγο­νότος. Προσπαθούμε κατά των αδυναμιών μας να το εξηγήσουμε κατά προσέγγιση. Όσο μπορούμε. Κατέβηκε όχι μόνο με την ανθρώπινη φύση Του αλλά και με την θεϊκή. Έγινε κάτι φρικιαστικό - μια φοβερή συνάντηση. Μία και μοναδική στην ιστορία του σύμπαν­τος: Ή Απόλυτη Ζωή συνάντησε το τρομαγμένο θά­­νατο... και τον καταπάτησε! Άνοιξε ο υπερήφανος αλλά περιορισμένος Άδης το στόμα του για να καταπιεί τον Απεριόριστο Θεό και έσκασε από την Απόλυ­τη Θεότητά Του! Ή Αστραπή της Θεότητος γέμισε το σκοτάδι του Άδη με το Δυνατότερο Φως!!! Απολύτως απερίγραπτο...Όλος ο Άδης, όλος ο υπό­γει­ος κόσμος, όλα τα δαι­μόνια και ο Εωσφόρος τρέμουν έως και σήμερα όταν θυμούνται αυτό το γεγονός - φοβερό για αυτούς. Η Απόλυτη Ζωή νίκησε το θάνατο. Ο Χριστός νίκησε αυτόν που είχε την εξουσία τού θανάτου - τουτ’ έστι τόν διάβολον (Εβρ.2:14-15).

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.