Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν!

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν!


Η Αλήθεια δεν είναι πιά μόνο ιδέα! Ή Αλήθεια έίναι Προ­σω­πικότητα - η προσωπικότητα Ιησούς Χριστός! (Ιωάν.14:6) Η Αλήθεια ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ! (Ιωάν.1:14)


Η διδασκαλία για την σωτηρία λοιπόν δεν είναι "άλλη μια ιδεολογία" σαν κάποια από τις πολλές φιλοσο­φίες, οι οποίες είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, και λένε ότι αν σου αρέσει και ακολουθήσεις, μπορείς και να σωθείς. Όχι. Η μόνη διδασκαλία για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, για τη σωτηρία του ανθρώπου, διδάσκει την επιστροφή του ανθρώπου στην ένωση με τον Θεόν - όπως διαβάσαμε να διδάσκει και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ.

Όπως ο άνθρωπος Αδάμ (ο άνθρωπος της πτώ­σε­ως και του θανάτου) μετά την πτώση του γέννησε κλη­ρο­νομιά - την ανθρωπότητα (την Άμπελο) του θα­νά­του και της απώλειας - και αυτό ΔΕΝ είναι απλώς ιδεολογία, αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ, ΣΑΡ­ΚΑ, ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ της απώλειας. Επίσης και ο Θεάνθρωπος - ο Κύριος Ιησούς Χριστός (ο Άνθρωπος της Αναστάσεως και της Σωτηρίας - ο Νικητής του Θανάτου - ο Σωτήρας) γέννησε και Αυτός κληρονομιά - την Ανθρωπότητα της Αναστάσεως και της Σωτηρί­ας - την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού - τη ΓΝΗΣΙΑ Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, και όχι κάτι από τις πολλές ψεύτικες απομιμήσεις της Εκκλησίας Του!

Όπως και η ανθρωπότητα γενομένη εν Αδάμ - η ανθρωπότητα της απώλειας - δεν είναι απλώς ιδεολο­γία, αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ, ΣΑΡΚΑ, ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, έτσι και η Γνήσια Εκκλησία του Χριστού - η Ανθρωπότητα της Αναστάσεως και της Σωτηρίας - δεν είναι απλώς "ιδεολογία περί της Σωτηρίας" αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ - είναι ΣΑΡΚΑ - η Σάρκα του Κυρίου Ιησού Χριστού - η Σάρκα του Σωτήρα! (Εφεσ.1:23) (Κολ.1:18)


Είναι ολόκληρη διαφορετική Ανθρω­πό­τητα, από την ανθρωπότητα εν Αδάμ - είναι Ένωσις Ανθρώπων Μυστηριακά και οργανικά ενσαρ­κωμένων με τον Κύριο Ιησού Χριστό - τον Καινούριο Αδάμ - τον Σωτήρα - είναι ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ενωμένων με τον Θεόν! - ιδού ή αποκατάσταση της χαμένης Ένωσης του αν­θρώ­που με το Θεό!

Ο Απόστολος λέει: Αγαπητοί, μή παντί πνέυματι πιστέυετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ Θεού (Α Ιωαν. Δ.1-3) Όποιο πνεύμα ομολογεί την απο­κλει­σ­τι­κή ανάγκη για την ένωση του ανθρώπου με αυτή τη Σάρκα-Εκκλησία - αυτή τη Μία Μοναδική και Αχώριστη ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ενωμένων με τον Θεόν - για να μπορέσει να σωθεί ο Aνθρωπος - αυτό το πνεύμα είναι εκ Θεού. Όποιο πνεύμα δεν ομολογεί αυτήν την ανάγκη για απαραίτητη ένωση για Σωτηρία, αλλά λέει για "ιδεολογίες" και "οικονομίες" για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αυτής της ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ - ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν "κατ’ οικονομίαν" - τότε αυτό το πνεύμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ - αλλά είναι το πνεύμα του αντιχρίστου - έστω αν λαλεί και εκ του στόματος του Επισκόπου ή του Πατριάρχη - Ανάθεμα έστω! (Γαλατ.Α.8-9) = "Πας, γαρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος" Επίσης ο Απόστολος λέει για τους Αποστόλους: "Εμείς δεν είμαστε δυνατοί κατά την Αλήθεια, αλλά ΥΠΕΡ της Αλήθειας!" (Β΄Κορ. 13:8). Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για τους Επισκόπους (Πατριάρχες κ.λ.π.) - Διαδόχους των Αποστόλων - και ιδιαίτερα τους ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ διαδόχους τους! Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ξανά ότι όχι μόνο με την αίρεση κόβεται ο άνθρωπος από την Εκκλησία αλλά και με το σχίσμα.

Ότι περιγράψαμε εδώ δεν είναι εκδοχές- γνώμη του καθενός. Όχι! Για τον κόσμο τούτο, ο οποίος χωρίσ­τηκε από το Θεό και έχασε την επίγνωση της αλήθειας, είναι χαρακτηριστικό να κατασκευάζει διάφο­ρες γνώμες και θεωρίες για το Θεό! - Όχι για ‘μας! Γι’ αυτό και βγή­­καν στον κόσμο όλες οι αιρέσεις και οι ψευτοθρησ­κεί­ες και η χειρότερη όλων… η αίρεση του οικουμενισ­μού! Εμείς δε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως αναφέρα­με προηγουμένως, έχουμε τη Θεία Αποκάλυψη - την επίγνωση της απόλυτης Αλήθειας - και αλίμονό μας αν πούμε ότι δήθεν δεν την έχουμε, διότι αυτό θα είναι σαν να αρνιόμαστε το Χριστό! Όχι! Εμείς την έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού - έστω και ανά­ξιοι – αλλά ο Θεός μας αξίωσε! - και είμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να την κρατάμε - και ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ - πάλι με τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και όχι με τις δικές μας αδυνα­μί­ες! Η Θεία Αποκάλυψη, η Απόλυτη, η Αποκλειστική και Μοναδική, δοσμένη από το Θεό στον άνθρωπο εί­ναι στη ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και η Δογματική είναι Επιστήμη της ακριβείας όπ­ως είναι η Μαθη­μα­τική, η Φυσική!... Η Δογματική εί­ναι η Επιστήμη της Αλήθειας! Και η αλήθεια ΔΕΝ ΕΧ­ΕΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ!

Σ’ αυτήν την ταπεινή εργασία εμείς απλά αναφέ­ρουμε τις πιο απλές αλήθειες της Δογματι­κής, δηλαδή ό,τι είναι γνωστό και στα μικ­ρά παιδιά, ό,τι μαθαίνουν οι νεαροί όταν δίνουν εξε­τά­σεις για να εισαχθούν στα εκκλησιαστικά σχο­λεία, τα οποία αν δεν ξέρουν δεν γίνονται δεκτοί.


Η Εκκλησία, λοι­πόν, εί­ναι ΜΙΑ!

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!