Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

020: Η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του

020: Τα γεγονότα αυτά φανερά δείχνουν, ότι η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του οικουμενισμού.

Τα γεγονότα, τα οποία εδώ περιγράψαμε πολύ σύν­­τομα, φανερά δείχνουν, ότι η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του οικουμενισμού. Ακριβώς το ίδιο είναι και με το Πατρι­αρ­χείο της Μόσ­χας, με όλες τις δημο­κρα­τίες που άνη­καν στην πρώην Σωβιετική Ένωση, παρόλο που δεν εί­ναι νεοημερολογίτι­κες αλλά παλαιοημε­ρο­λο­γίτικες.

Το ίδιο με το Πατ­ρι­­αρ­­χείο της Σερβίας, της Βουλγαρί­ας, της Ρουμα­νί­ας και όσοι συμμετέ­χουν και συμπροσεύ­χονται μεταξύ τους, ενωμένοι στην ίδια αυ­τή παναίρεση του οικουμενι­σμού - στην εκκλησία των πονηρευομένων. Όλες αυτές οι "εκκλησίες" οι οποίες ανή­­κουν στην Παγκόσ­­μια θρησ­κεία όλων των αιρέσεων, από δεκάδες χρό­νια δεν είναι και δεν μπορούν να είναι ορθό­δοξες! Είναι αιρετι­κές, και με την χειρότερη αίρεση σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας - την παναίρεση του οικου­μενισμού! Τέτοια αίρεση μέχρι σήμερα δεν υπήρ­χε σε όλη την ιστο­ρία του κόσμου. Κάθε μία ξεχω­ρι­στη αίρε­ση ή ψευ­το­θρησ­κεία, συγκρινόμενη με αυ­τήν την ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ όλλων των αιρέσε­ων, είναι ασυγκρίτως πιο αβλαβής. Σε κα­μία περίπτωση οι "εκκλησίες" που ανήκουν σε αυτή την ΠΑΝ­ΑΙ­ΡΕΣΗ δεν μπορούν να ονομαστούν "ορθόδο­ξες" - είναι υποργανώσεις της εκκλησίας των πονηρευομένων.

Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος Καλλίνικος Αχαϊας και Πάσης Πελοποννήσου στη συγκέντρωση πριν την επικίνδυνη έλευση του πάπα στην Ελλάδα το έτος 2001 είπε ανοικτά καθαρά και απλά μπροστά στον Ορθόδοξο λαό και σε όλους τους Αρχιερείς της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών:

“Η νεοημερολογίτικη εκκλησία (και όσοι συμμε­τέχουν σε αυτή, ανήκουν στην παναίρεση του οικουμενισ­μού) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ορθόδοξοι! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ μυστήρια! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ χάρη του Αγίου Πνεύματος! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ιεροσύνη! ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!! Όσοι βρίσκονται εκεί δεν έχουν ελπίδα να σωθούν από εκεί που βρίσκονται! ΠΡΕΠΕΙ να βγουν από εκεί για να έχουν αυτή την ελπίδα! Εάν κάποιος από εμάς τους καθησυχάσει ότι από εκεί που βρίσκονται μπορούν να σωθούν - αυτό είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ προδοσία! Και ο καθένας τέτοιος που με τέτοιο τρόπο τους πλανεύει, θα είναι ΣΥΝΥΠΕΥΘΥ­ΝΟΣ στη φοβερή Κρίση του Θεού όταν κατακριθούν ως αιρετικοί!"

Σ'αυτήν την ανοικτή δήλωση αυτού του Ορθόδο­ξου Ιεράρχη του Χριστού κανείς δεν έφερε αν­τίρρηση! Όχι μόνο, αλλά όλη η αίθουσα χειροκρότησε! Και υπήρ­χαν εκεί πολλοί κληρικοί! Χειροκρότησαν ΟΛΟΙ οι Αρχιε­ρείς! Αυτό τους υποχρεώνει και μπροστά στο λαό, και πολύ περισσότερο μπροστά στο Θεό να κρατούν και σε έργο αυτήν την ίδια Πίστη την οποία με τέτοιον ενθουσιασμό και ανοικτα δημόσια υπο­στή­ριξαν και με τα χειροκροτήματά τους ΣΥΝ-ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ!

021: όπως δεν υπήρχε σωτηρία για τον Αδάμ, κατ’ οικονομί­αν, όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αφού ΔΕΝ δέχτηκε την μετά­νοια - δέχτηκε Θάνατο! Ο μοναδικός τρόπος είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό και όχι "οικονομολογίες"