Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983
άρχισε με "ιερή" φωτιά και σαμανιστική τελετή των ινδιάνων επικαλώντας τα ακά­θαρ­τα πνεύματα - για να έρθουν να "ευλογήσουν" και να "αγιάσουν" τη λειτουργία και τους παρεβρισκομέ­νους.

Οι ινδιάνοι ύψω­σαν τότεμ με το σύμβο­λο του θεού-προστάτη της φυλής


i-230716 004 Ιουδαίος ραβίνος κηρύσσει για την ένωση μεταξύ ιουδαί­ων και χριστια­νών. Οι ονομαζόμενοι "ορθόδοξοι" ακροα­τές αυτού του κηρύγ­ματος δεν δια­μαρ­τύρον­ται πού δήθεν μπορεί να υπά­ρχει ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ένωση μεταξύ 1) αυτών που σταύρωσαν τον Χριστό και Τον αρνούνται ως Χριστόν και 2) αυτών τών ιδίων οι οποίοι Τον δέχονται ως Χριστόν (δήθεν δέχονται!) - γι'αυτό και ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ τον εαυτό τους "χριστιανούς" και ακόμα και "ορθοδόξους" - και δήθεν προσκυνούν Αυτόν και όχι τους σταυρωτές Του και τον δίκο τους ψευτοχριστό, δηλ. τον αντίχριστο!


i-230716 005 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - μέρος της ίδιας κοινής λειτουρ­γίας. Στην αρχή της παρέλασης φέρνουν καλάθι με ψωμιά, που αυτοί τους θεω­ρούνε "άρτους". Δηλαδή αυτοί οι άρτοι συμβο­λίζουν, ή καλύ­τερα να πούμε ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ την θεία κοινωνία - το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά φέρνουν το Ευαγγέλιο. Το φέρνει ορθόδοξος, ή πιο ακριβώς - ονομαζόμε­νος "ορθόδοξος" "επίσκο­πος" του Τορόντο, το Πατ­ριαρ­χείο της Κωνσταντι­νου­πόλεως, νεοημερο­λογίτικη "εκκλησία".


i-230716 006 Ό "επί­σκοπος" Σωτήριος του Τορόντο, Πατριαρχείο της Κων/πόλεως, νεοη­μερολογίτικη "εκκλησία", "ευλογεί" με το Ευαγγέλιο τους παρεβρισκομένους στην παρδαλή λειτουργία.i-230814 003 Ο "μη­τροπολίτης" Χρυσόστομος, του Πατριαρχείου της Κων/πολης,
νεοημερολογίτικη "εκκλησία" ποιεί "κλαύση του άρτου" για την οικουμε­νιστική "θεία" κοινωνία! Με αυτή την κοροϊδία αντικατα­στάθηκε η Αγιότα­τη Μυσ­ταγωγία, η οποία στην Ορθόδοξη Λειτουργία εκτελείται στο "Πρόσχωμεν! Τα Άγια τοις Αγίοις!" - Ιερόσυλος θεατ­ρι­νισμός της Αγιοσύνης - ΑΚΡΑΙΟΤΗΤΑ της ασέβειας!

i-230716 008 Και αυτή είναι η "ψαλμωδία" ... της παρδαλοπνεύματης λειτουργίας! ...


Είναι μια καθαρά σατανιστική τελετή. Το παραπάνω όμως που τους κατατάσει σε ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ προδώτες και ακραίους πολεμιστές της πίστης είναι ότι κρυβονται κάτω από τα ιερά ράσα της ορθοδοξίας και χρησιμοποιώντας τους Άγιους Ύμνους προς τον Άγιο Θεό - που ο Ίδιος παρέδωσε στους Άγιους Του - αυτοί υμνούν τον σατανά, εγκλωβίζοντας τους αφελείς πίσω από την μάσκα τους.

i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.